LP/2023/308 Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002846
Podnet: § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimko, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 03.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/308
Dátum začiatku MPK: 23.05.2023
Dátum konca MPK: 29.05.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 29.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)