LP/2023/306 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Návrh opatrenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 66836/2023-2062-123023
Podnet: § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová naliehavosť vzhľadom na termín transpozície Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/277 z 5. októbra 2022, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu výrobkov obranného priemyslu v súlade s aktualizovaným Spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie z 21. februára 2022.
Posledná zmena: 09.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/306
Dátum začiatku MPK: 23.05.2023
Dátum konca MPK: 07.06.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 07.06.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)