LP/2023/300 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9382/2023-1.15
Podnet: § 105 ods. 3 písm. n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej forme z dôvodu, že hrozí nedodržanie lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, ktoré je v tomto prípade najneskôr do 1. júna 2023.
Posledná zmena: 30.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/300
Dátum začiatku MPK: 19.05.2023
Dátum konca MPK: 29.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 19.05.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2023
Ukončenie štádia: 29.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)