LP/2023/282 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4983/2023/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 809 zo dňa 14.12.2022 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/282

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2023
Ukončenie štádia: 10.05.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)