LP/2023/27 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S13474-2023-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe prijatia zákona č. 392/2022 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. decembra 2022 k zmene v parametroch, ktoré majú byť použité v procese prerozdelenia pre rok 2023. Na základe tejto zmeny ihneď po nadobudnutí účinnosti uvedenej novely predložili zdravotné poisťovne dáta tak, ako im to určovala novela a MZ SR na základe týchto dát vypočítalo nové indexy rizika nákladov. Indexy rizika nákladov majú byť podľa prijatej novely použité už v procese mesačného prerozdelenia, ktoré sa má vykonávať za jednotlivé mesiace roka 2023. Vzhľadom k uvedenému je potrebné aktualizovať právny predpis, popisujúci postup vykonávania mesačného a ročného prerozdelenia tak, aby zohľadnil aj tieto nové stanovené parametre. Z tohto dôvodu je potrebné použitie skrátenej formy MPK, nakoľko ak by nedošlo k vydaniu normy popisujúcej vykonávanie mesačného a ročného prerozdelenia s novozavedenými parametrami, nebolo by možné vykonať prerozdelenie prostriedkov (ročný objem prerozdeľovaných verejných zdrojov je cca 5,5 mld. eur) a z tohto titulu by hrozili značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 09.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/27
Dátum začiatku MPK: 24.01.2023
Dátum konca MPK: 01.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia: 24.01.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia: 01.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)