LP/2023/245 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14564-2023-OL
Podnet: Úloha C.42 a C.45 uznesenia vlády SR č. 79 z 2. februára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/245
Dátum začiatku MPK: 24.04.2023
Dátum konca MPK: 16.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 16.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)