LP/2023/223 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8368/2023-1.15
Podnet: § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 516/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/223
Dátum začiatku MPK: 14.04.2023
Dátum konca MPK: 05.05.2023
Novelizované predpisy: 262/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.04.2023
Ukončenie štádia: 14.04.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2023
Ukončenie štádia: 05.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)