LP/2023/22 Zákon z... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/5076:1-A1810
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28. apríla 2021 k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V časti týkajúcej sa systému podporných opatrení ide o opakované MPK podľa čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR - materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 24. augusta do 19. septembra 2022 (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/502) a na základe výsledkov pripomienkového konania sa podstatne zmenil. Materiál bol dopracovaný o ďalšie reformy z Plánu obnovy a odolnosti SR - zavedenie právneho nároku na prijatie na predprimárne vzdelávanie a úpravu (stransparentnenie) financovania predprimárneho vzdelávania. V tejto súvislosti je naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať bežnú lehotu, v nadväznosti na plnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.
Posledná zmena: 13.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/22
Dátum začiatku MPK: 19.01.2023
Dátum konca MPK: 31.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia: 19.01.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2023
Ukončenie štádia: 31.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)