LP/2023/176 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 07948/2023/SVD/27209-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona je predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2022/2407 z 20. septembra 2022, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES, aby sa zohľadnil vedecký a technický pokrok (Ú. v. EÚ L 317, 9. 12. 2022).
Posledná zmena: 25.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/176
Dátum začiatku MPK: 22.03.2023
Dátum konca MPK: 30.03.2023
Novelizované predpisy: 338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

543/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 30.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)