LP/2023/167 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11221/2023/SBPSMR/28790-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Súčasná právna úprava neumožňuje implementáciu požadovaných podmienok pre čerpanie zdrojov z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko a tým ohrozuje splnenie stanovených cieľov SR voči EÚ, ako aj splnenie podmienok ustanovených Európskou komisiou pre použitie daných finančných zdrojov.
Posledná zmena: 31.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/167
Dátum začiatku MPK: 20.03.2023
Dátum konca MPK: 28.03.2023
Novelizované predpisy: 443/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

150/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

608/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia: 20.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)