LP/2022/860 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S24546-2022-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne
Posledná zmena: 04.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/860
Dátum začiatku MPK: 22.12.2022
Dátum konca MPK: 02.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 02.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)