LP/2022/805 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 32894/2022/SRF/111960-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: použitie finančných prostriedkov do konca roka 2022
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/805
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 30.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)