LP/2022/803 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ........ 2022 č. .../2022/SRF/......., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z .............2022 č. .../2022/SRF/......., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskyto
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 40020/2022/SRF/115336-M
Podnet: Podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Bez uvedenej legislatívnej úpravy nebude možné zabezpečiť vyplatenie odmien zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy na obciach v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov na rok 2022.
Posledná zmena: 03.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/803
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 02.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)