LP/2022/795 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 -2027 v sektore včelárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9915/2022-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia vlády sa predkladá v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu, že návrh nariadenia vlády nastavuje pravidlá poskytovania podpory na vykonanie opatrení strategického plánu v sektore včelárstva, a jeho neprijatím hrozia hospodárske škody z dôvodu nevyčerpania prostriedkov z finančnej podpory Európskej únie pre tento sektor vo včelárskom roku 2022/2023 pre obdobie do 1. januára 2023 od 31. júla 2023.
Posledná zmena: 08.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/795
Dátum začiatku MPK: 23.11.2022
Dátum konca MPK: 01.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)