LP/2022/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2022 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2022/11656:11-D2801
Podnet: Iniciatívny materiál.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je potrebné predložiť 14.12.2022 na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 07.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/788
Dátum začiatku MPK: 30.11.2022
Dátum konca MPK: 06.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)