LP/2022/783 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13080/2022-1.15
Podnet: § 105 ods. 3 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: hrozba značných hospodárskych škôd, ktoré by Slovenskej republike vznikli v dôsledku nezabezpečenia realizácie krokov spojených s vyhovením požiadavkám, ktoré vyplynuli z formálneho oznámenia Európskej komisie č. 2021/2168, ktorým Komisia začala voči SR konanie pre nesprávnu aplikáciu smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení ohľadom úpravy zmesového odpadu na skládkach odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
Posledná zmena: 21.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/783
Dátum začiatku MPK: 18.11.2022
Dátum konca MPK: 28.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 17.11.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)