LP/2022/780 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica, návrhu nariadenia vlády Slovenskej r
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 13523/2022-1.15
Podnet: Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
§ 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/780
Dátum začiatku MPK: 06.12.2022
Dátum konca MPK: 27.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 27.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.12.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)