LP/2022/771 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 15. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 10. konferencii zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite a 4. konferencii zmluvných strán Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a o spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite, Montreal, Kanada, 07. december – 19. december 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 63544/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Krátky časový limit pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre zabezpečenie delegácie
Posledná zmena: 23.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/771
Dátum začiatku MPK: 15.11.2022
Dátum konca MPK: 22.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)