LP/2022/77 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2932/2022/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 719 zo dňa 08.12.2021 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/77

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)