LP/2022/768 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10020/2022-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na hrozbu nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2022/905, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 157/1, 10.6.2022) sa materiál predkladá do skráteného pripomienkového konania.
Posledná zmena: 03.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/768
Dátum začiatku MPK: 15.11.2022
Dátum konca MPK: 24.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 03.01.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia: 03.01.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia: