LP/2022/757 Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24751/2022-M_OPVA
Podnet: ODPORÚČANIE RADY (EÚ) 2021/1004 zo 14. júna 2021
ktorým sa zriaďuje Európska záruka pre deti
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby predloženia materiálu na vládu SR v mesiaci december 2022, s prihliadnutím na čas potrebný pre zapracovanie pripomienok a uskutočnenie prípadných rozporových konaní.
Posledná zmena: 09.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/757
Dátum začiatku MPK: 16.11.2022
Dátum konca MPK: 23.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)