LP/2022/751 Šiesta správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MK-790/2022-321/24476
Podnet: § 10 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/751
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 07.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)