LP/2022/718 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013185/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013185/2022-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označo
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/013185/2022-74
Podnet: Plán práce na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/718
Dátum začiatku MPK: 14.11.2022
Dátum konca MPK: 05.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)