LP/2022/676 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1178)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/17576/2022-77
Podnet: poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/676
Dátum začiatku MPK: 21.10.2022
Dátum konca MPK: 31.10.2022
Novelizované predpisy: 289/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 31.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)