LP/2022/578 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 21809/2022/OŠS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/578
Dátum začiatku MPK: 04.10.2022
Dátum konca MPK: 24.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)