LP/2022/577 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky Opatrenie Ministerstva financií SR z ..... 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z xxxxxx č. MF/xxxxx/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.
Legislatívna oblasť: Rozpočtové a príspevkové organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/014454/2022-36
Podnet: Iniciatívny materiál
ktorý ruší a nahrádza pôvodné opatrenie k postupom účtovania (MF/16786/2007-31) a vymedzuje postupy účtovania pre okruh účtovných jednotiek
ktorými sú obce
vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/577
Dátum začiatku MPK: 04.10.2022
Dátum konca MPK: 24.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)