LP/2022/568 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z .... 2022, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 43793/2022-2062-93638
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 602/2022
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na časový rozsah legislatívneho procesu a dátum účinnosti predpisu k 1. novembru 2022, ktorý sa navrhuje z dôvodu možnej hrozby vzniku značných hospodárskych škôd v prípade jeho neskoršieho prijatia.
Posledná zmena: 17.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/568
Dátum začiatku MPK: 03.10.2022
Dátum konca MPK: 11.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)