LP/2022/560 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9193/2022-410
Podnet: Vykonávanie právnych predpisov EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Hrozia značné hospodárske škody spočívajúcej v riziku, že neprijatím tohto nariadenia vlády bude znemožnené vyplácanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Posledná zmena: 08.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/560
Dátum začiatku MPK: 07.10.2022
Dátum konca MPK: 17.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia: 07.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)