LP/2022/550 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 43632/2022-2062-92434
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného medzirezortného pripomienkového konania je hrozba značných hospodárskych škôd spojená s pretrvávajúcim rizikom prerušenia dodávok zemného plynu z Ruskej federácie. V tejto súvislosti je nevyhnutné zefektívnenie právnej úpravy procesov pre prípad vzniku krízovej situácie v plynárenstve v zimnej sezóne 2022/2023, ako aj implementácia ustanovení nariadenia Rady (EÚ) 2022/1369 z 5. augusta 2022 o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne (Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2022), týkajúcich sa úspor v spotrebe plynu.
Posledná zmena: 28.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/550
Dátum začiatku MPK: 26.09.2022
Dátum konca MPK: 04.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 04.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)