LP/2022/544 Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2020 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7750/2022-320
Podnet: Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne schválenia materiálu do konca roka 2022, vzhľadom na skutočnosť, že ide o Účtovnú závierku z roka 2020.
Posledná zmena: 29.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/544
Dátum začiatku MPK: 22.09.2022
Dátum konca MPK: 28.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)