LP/2022/539 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa pre účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S22451-2022-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/539
Dátum začiatku MPK: 20.09.2022
Dátum konca MPK: 10.10.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 20.09.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)