LP/2022/522 Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 202 z 23. marca 2022 a úpravu sprievodnej dokumentácie k 11. dodatkovému protokolu k Ústave svetovej poštovej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Návrh na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie - 11. dodatkového protokolu Ústavy Svetovej poštovnej únie, 3. dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách prija
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11466/2022/OEZMV/89897-M
Podnet: Aktualizácia Aktov Svetovej poštovej únie
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dokument mal byť ratifikovaný a vstúpiť do platnosti k 1.7.2022.
Posledná zmena: 10.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/522
Dátum začiatku MPK: 09.09.2022
Dátum konca MPK: 19.09.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)