LP/2022/514 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 43061/2022-2062-88389
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu hrozby vzniku značných hospodárskych škôd v dôsledku krízy na trhoch s elektrinou a plynom spojenej so skokovým nárastom ich ceny.
Posledná zmena: 14.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/514
Dátum začiatku MPK: 05.09.2022
Dátum konca MPK: 13.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.09.2022
Ukončenie štádia: 05.09.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)