LP/2022/487 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11376/2022/110
Podnet: Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES
Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace január až jún 2022 (úloha č. 3 v mesiaci máj 2022)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 177 zo 7. apríla 2021 (úloha v bode B.7.)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/487
Dátum začiatku MPK: 31.08.2022
Dátum konca MPK: 22.09.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 22.09.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)