LP/2022/481 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 4230/2022/LPO
Podnet: Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb
ktoré nahlasujú porušenia práva Únie v platnom znení
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (platných od 15. júla 2020). Mimoriadne okolnosti týkajúce sa hrozby nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, nedodržanie lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie podľa čl. 13 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (platných od 15. júla 2020).
Posledná zmena: 08.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/481
Dátum začiatku MPK: 12.08.2022
Dátum konca MPK: 22.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 08.11.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)