LP/2022/467 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5374/2022-710
Podnet: Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/467
Dátum začiatku MPK: 04.08.2022
Dátum konca MPK: 17.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)