LP/2022/46 Správa z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády SR v 2. polroku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2548-1721/2022/OK
Podnet: Bod B.7 schváleného uznesenia vlády SR č. 719 zo dňa 16.12.2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/46

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)