LP/2022/454 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3278/2022/SŠSVS
Podnet: § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh sa predkladá podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky z dôvodu naliehavosti riešenia mimoriadnej situácie.
Posledná zmena: 22.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/454
Dátum začiatku MPK: 29.07.2022
Dátum konca MPK: 08.08.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)