LP/2022/442 Koncepcia činnosti Centra právnej pomoci na roky 2022-2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18663/2022/110
Podnet: § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/442
Dátum začiatku MPK: 22.07.2022
Dátum konca MPK: 04.08.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 04.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)