LP/2022/43 Návrh na zmenu bodu B.10. uznesenia vlády SR č. 41 z 19. januára 2022 k Postupu pri delimitácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1503/2022
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nebezpečenstva vzniku hospodárskych škôd v súlade čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 01.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/43
Dátum začiatku MPK: 25.01.2022
Dátum konca MPK: 31.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 31.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)