LP/2022/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2022/17878-A1810
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje dodržať lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 LPV, vzhľadom aj na navrhovanú účinnosť dňom vyhlásenia a z dôvodu, že ide o návrh zákona, ktorý nie je v pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022.
Posledná zmena: 04.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/421
Dátum začiatku MPK: 14.07.2022
Dátum konca MPK: 27.07.2022
Novelizované predpisy: 564/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

597/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.07.2022
Ukončenie štádia: 14.07.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2022
Ukončenie štádia: 27.07.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)