LP/2022/367 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022 č. .../2022 o národnom číslovacom pláne

Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z .../2022 o číslovacom pláne


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) osobitná časť dôvodovej správy Do osobitnej časti dôvodovej správy k § 10 až 14 navrhujeme doplniť vetu: „Identifikačné číslo vydavateľa kariet v oblasti telekomunikácií prideľuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, pričom v ostatných oblastiach administruje prideľovanie identifikačných čísiel vydavateľa kariet národný normalizačný orgán, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu 1. Na konci textu jednotlivých poznámok pod čiarou odporúčame umiestniť bodku. 2. Pri označovaní poznámok pod čiarou č. 20 až 22 odporúčame za ich číselné označenie vložiť znak ,,)". 3. Interpunkčné znamienka odporúčame umiestňovať pred odkazy na poznámky pod čiarou (napr. v § 15). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že v predloženom materiáli sa použila neaktuálna verzia doložky vybraných vplyvov. Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať podľa aktualizovaného znenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobudlo účinnosť 10. júna 2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi aktualizovať Doložku vybraných vplyvov podľa nového formulára aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej JM), ktorá je zverejnená na stránke MH SR. Odôvodnenie: 8. júna 2022 schválila vláda SR svojim uznesením č. 383/2022 materiál "Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov", ktorej súčasťou je aj nový formulár Doložky vybraných vplyvov. Uvedený materiál je uverejnený na stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/qqhdtNNW.docx. Zmeny sú v časti 9. Vybrané vplyvy materiálu (vplyvy na rozpočet obcí a VÚC) a v časti 10. Poznámky (marginálne vplyvy). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v úvodnej vete návrhu opatrenia vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, pretože sa v návrhu opatrenia nepoužíva, § 1 rozdeliť na dva paragrafy, pričom § 1 ods. 1 a 2 označiť ako § 1 „Úvodné ustanovenia“ a odsek 3 označiť ako § 2 „Vymedzenie základných pojmov“, v § 1 ods. 3 pri definícií jednotlivých pojmov nepoužívať pomlčky, v poznámkach pod čiarou k odkazom 1 až 30 na konci doplniť bodku, v paragrafe, kde sa vymedzujú základné pojmy definovať len tie pojmy, ktoré sa v návrhu opatrenia aj používajú (napr. pojem „extra-teritoriálne používanie čísel E.164“ sa v návrhu opatrenia vôbec nepoužíva), v § 1 ods. 3 písm. au) za slovom „volajúcemu“ vložiť slovo „účastníkov“ a slovo „stanovenom“ nahradiť slovom „určenom“, v poznámkach pod čiarou k odkazom 11 a 15 vypustiť slová „elektronických komunikáciách“ ako nadbytočné, v § 4 ods. 1 za slovo „národnej“ vložiť slovo „siete“ a slovo „miesto“ nahradiť slovom „namiesto“, jednotlivé prílohy číslovať v návrhu opatrenia chronologicky a nepoužívať ľubovoľné poradie (napr. v § 4 ods. 2 sa odkazuje na prílohu č. 4, pričom na prílohu č. 1 sa odkazuje až v § 5 ods. 10), v § 4 ods. 2 slovo ustanovená“ nahradiť slovom „uvedená“, v § 5 ods. 3 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „primárna oblasť“)“ vzhľadom na zavedený základný pojem v § 1 ods. 3 písm. ah), pretože pre základný pojem nemožno zavádzať legislatívnu skratku, v § 5 ods. 8 a § 6 ods. 4 za slovo „národnom“ vložiť slovo „formáte“, v § 5 ods. 10 slovo „ustanovené“ nahradiť slovom „uvedené“, v § 5 ods. 11 slovo „ustanovený“ nahradiť slovom „uvedený“, v § 7 ods. 11 za slovo „je“ vložiť slovo „uvedený“, v § 9 ods. 1 slovo „miesto“ nahradiť slovom „namiesto“, v § 10 ods. 2 slovo „ustanovená“ nahradiť slovom „uvedená“, v § 11 ods. 3, § 12 ods. 3, § 13 ods. 5 a § 14 ods. 3 za slovom „je“ vložiť slovo „uvedená“, v § 13 ods. 5, § 15 ods. 2 písm. e) a § 22 nadpise vypustiť slová „medzinárodných telekomunikačných“ vzhľadom na legislatívnu skratku zavedenú v § 13 ods. 1, v § 14 ods. 2 druhej vete slová „V prípade, že“ nahradiť slovom „Ak“, v § 15 ods. 2 na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, v § 16 ods. 4 za slovo „mobilných“ vložiť slovo „sietí“, v § 17 ods.10 na konci úvodnej vety vypustiť dvojbodku, v § 17 odsek 10 preformulovať tak, aby jednotlivé písmená neobsahovali samostatné vety, v § 17 ods. 11 prvej vete slová „Podľa odseku 10 písm. a) a d) sa poskytovateľom služby prístup do siete internet prideľuje“ nahradiť slovami „Poskytovateľom služby prístup do siete internet podľa odseku 10 sa prideľuje“, v § 17 ods. 11 tretej vete slová „uvedenými v bodoch“ nahradiť slovami „podľa odseku 10 písm.“, v § 17 ods.17 úvodnej vete za slovom „vyhradené“ vložiť slovo „tieto“, v § 19 ods. 1 tretej vete za slovo „alebo“ vložiť slovo „signalizačnej“, v § 20 ods. 2 písm. a) a b) na konci doplniť čiarku a v písm. c) na konci doplniť bodku, v § 21 ods. 2 písm. a) na konci doplniť čiarku, v § 24 nadpise slovo „ustanovenia“ nahradiť slovom „ustanovenie“, v § 24 slovo „Opatrenie“ nahradiť slovom „opatrenie“ a na konci pripojiť slová „(oznámenie č. 466/2011 Z. z.)“, poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 označiť ako „Poznámky“, číslovať ich samostatne a uviesť ich na konci prílohy č. 1, v prílohe č. 3 odkazy 27 až 30 nahradiť odkazmi 25 až 28 vrátane príslušných poznámok pod čiarou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi v časti 4. "Dotknuté subjekty" konkrétne uviesť, o aké subjekty sa jedná. Ďalej odporúčame doplniť chýbajúci údaj v časti 5. "Alternatívne riešenia" – uviesť minimálne nulový variant, čiže stručnú analýzu súčasného stavu, v rámci ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy, či z dôvodu jej neprijatia. Odôvodnenie:Uvedené časti je potrebné uviesť podľa aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 10. júna 2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné dôsledne prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 5 ods. 11, § 6 ods. 3 a 5, § 11 ods. 7 a 8, § 12 ods. 2, § 13 ods. 6, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 až 3, 5, 7 až 10, 13 až 17, § 18 až 23), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl.13 ods. 1 (§ 4 ods. 1 a 5, § 5 ods. 1, 8 a 9, § 6 ods. 1, 2, 4, 6, § 7 ods. 1 až 4, 6 až 10, § 11 ods. 1 a 2, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 až 3, § 16 ods. 2 a 6 až 8), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Upozorňujeme na možný nesúlad niektorých ustanovení navrhovaného opatrenia s čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, keďže sa nimi ukladajú povinnosti (napr. § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, 8 a 9, § 6 ods. 1,2,4,6). Odporúčame upraviť. Odôvodnenie: Možný nesúlad navrhovaného znenia s Ústavou Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V § 1 odporúčame v odseku 3 v jednotlivých písmenách vypustiť znak ,,-" z dôvodu jeho nadbytočnosti. Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V § 24 odporúčame za slovo ,,pláne" vložiť slová ,,(oznámenie č. 466/2011 Z. z.)". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K prílohám V označení príloh k opatreniu odporúčame slová ,,opatreniu z" nahradiť slovami ,,opatreniu č.". Odôvodnenie: Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K obalu V časti ,,Podnet:" odporúčame slová ,,452/2021" upraviť na slová ,,452/2021 Z. z.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.7.2022 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) návrhu oznámenia o vydaní opatrenia Odporúčame v návrhu oznámenia o vydaní opatrenia vypustiť tretiu až piatu vetu, prípadne slová „návrh opatrenia“ vo všetkých tvaroch v celom texte návrhu oznámenia, resp. slová „navrhované opatrenie“ v piatej vete nahradiť slovom „opatrenie“ v príslušnom tvare. Odporúčame upraviť predmetné oznámenie v súlade s čl. 37 ods. 11 a prílohou č. 6 k Legislatívnym pravidlám vlády SR a uviesť najmä stručný obsah vydaného opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2022 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 1 návrhu opatrenia Odporúčame vypustiť v navrhovanom znení § 1 ods. 3 pomlčky medzi pojmami a ich vymedzením ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2022 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) návrhu opatrenia všeobecne V navrhovanom znení § 4 ods. 2 odporúčame uviesť odkaz na prílohu č. 1 a odporúčame opraviť označenie aj ostatných odkazov na prílohy podľa ich poradia v návrhu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.7.2022 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K § 24: 13. K § 24: V § 24 na konci odporúčame pripojiť slová „(oznámenie č. 466/2011 Z. z.)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2022 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K § 1 ods. 3: 9. K § 1 ods. 3: - odporúčame vypustiť pomlčku v každej definícii, t. j. uvádzať napríklad v písmene a) namiesto slov „adresou – reťazec“ len slová „adresou reťazec“, - v písmene af) odporúčame zvážiť, či je potrebné zavedenie definície „personálna komunikačná služba“, keďže sa tento pojem v celom texte návrhu opatrenia vyskytuje len raz (v § 16 ods. 4); na druhej strane, pojem „interpersonálna komunikačná služba“ sa v texte vyskytuje mnohokrát, - v písmene. am) odporúčame vypustiť slová „a pod“, prípadne uviesť namiesto nich konkréte slovo“, - v písmene ar) odporúčame slová „verejne dostupnej služby“ nahradiť slovami „verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby“, z dôvodu zosúladenia s textom § 1 ods. 1 a 2 a s § 1 ods. 3 písm. ad), - v písmene ax) odporúčame slová „verejne dostupné interpersonálne služby“ nahradiť slovami „verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2022 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou k odkazu 3: 7. K poznámke pod čiarou k odkazu 3: V poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame za slovom „významu“ uviesť publikačný zdroj, t. j. „(Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007)“ a slová „v znení Rozhodnutia Komisie 2007/698/ES z 29. októbra 2007 a Rozhodnutia Komisie 2009/884/EC z 30. novembra 2009“ nahradiť slovami „v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2022 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K názvu opatrenia: 1. K názvu opatrenia: Vzhľadom na znenie § 54 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ako aj obsah samotného návrhu opatrenia, odporúčame zvážiť v názve opatrenia slová „o číslovacom pláne“ nahradiť slovami „o národnom číslovacom pláne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2022 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K textu ako celku: 4. K textu ako celku: Odporúčame za čísla odkazov, ako aj poznámok k nim, umiestňovať okrúhlu zátvorku vo formáte dolný index a odkazy v texte umiestňovať až za čiarkou, bodkočiarkou, prípadne za bodkou na konci textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.7.2022 Detail