LP/2022/315 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S17597-2022-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti termínu je potrebné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.
Posledná zmena: 02.08.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/315
Dátum začiatku MPK: 31.05.2022
Dátum konca MPK: 08.06.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)