LP/2022/284 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 26646/2022/SCL/62811-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je ten, že okrem zdĺhavého procesu schvaľovania schémy štátnej pomoci (SA.100438) Európskou komisiou sú schémy štátnej pomoci platné a účinné do 30. júna 2022 a zároveň podľa schém štátnej pomoci poskytnutie štátnej pomoci podľa týchto schém štátnej pomoci možno schváliť a následne uzavrieť zmluvy, ktoré musia nadobudnúť platnosť a účinnosť 30. júna 2022.
Posledná zmena: 12.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/284
Dátum začiatku MPK: 03.06.2022
Dátum konca MPK: 09.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 03.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2022
Ukončenie štádia: 09.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.06.2022
Ukončenie štádia: 12.06.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)