LP/2022/231 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Autor: AKBARI, Asad, Mgr. MVDr.
Pripomienka k: § 42
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 42 - doplniť ods. (3) Poľovnícka organizácia na základe písomnej žiadosti vlastníka poľovných pozemkov prednostne zaeviduje za riadneho člena poľovníckej organizácie vlastníka poľovných pozemkov, ktorý je držiteľom poľovného lístka. - doplniť ods. (4) Poľovnícka organizácia do 30 dní od podania žiadosti oznámi vlastníkovi poľovných pozemkov podľa ods. 3 vznik jeho riadneho členstva v Poľovníckej organizácii a vydá mu povolenie na lov netrofejovej zveri. Odôvodnenie : ( Navrhovaná úprava vychádza z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 kde vláda SR chce zaručiť vlastníkom poľovných pozemkov prednostný výkon práva poľovníctva. Zapracovaním navrhovaných hromadných pripomienok do zákona sa odstráni trvalá diskriminácia na vlastníkoch poľovných pozemkov, krivda a nemožnosť výkonu práva poľovníctva nielen v mieste ich bydlísk, ale aj na ich vlastných pozemkoch, zabezpečí sa tým dostatok personálnej kapacity pre poľovnícke organizácie pri strážení osiatych polí a zamedzení škôd na poľnohospodárskych plodinách ). Odkaz na petíciu, ktorá bola podpísaná potrebným počtom verejnosti: https://www.peticie.com/podpora_pripomienok_k_novele_zakona_o_poovnictv Odkaz na podrobný zoznam podpísanej verejnosti : https://drive.google.com/file/d/1upawxk_UNMhPyHwIJIEkEKWcDe0NerI9/view?usp=sharing

Autor: VP (Vidiecka platforma)
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadná pripomienka k Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410) Hromadná pripomienka občianských združení a iniciatív: občianskej iniciatívy "Naša pôda" Vidieckej platformy Združenia vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska k Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 25. 4. 2022. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-231 Akceptovanie a zapracovanie nižšie uvedených pripomienok dopomáha zvýšenej ochrane vlastníctva a reálne ovplyvňuje výkon poľovného práva. V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme: 1. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 1 novým znením: (1) Tento zákon upravuje a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií zveri a jej prírodných biotopov,[1]) b) uznávanie, zmenu a užívanie poľovných revírov, c) poľovnícke hospodárenie, poľovnícke plánovanie a poľovnícku dokumentáciu, d) ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže e) vznika zánik poľovníckej organizácie, f) organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“), g) podmienky lovu zveri a zužitkovania zveri, h) náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri, i) pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve, j) zodpovednosť osôb za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. k) ochranu vlastníctva právnickej osoby ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) [1]) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 150/2019 Z. z. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Podľa § 118 ods. 1 OZ: predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci (v tomto prípade poľovný revír) a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. užívanie poľovného revíru). Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Súčasný návrh je v rozpore s § 118 ods. 1 OZ a s § 123 OZ . Pozemkovým spoločenstvám ako právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR. 2. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism b) novým znením: b)poľovníckym hospodárením súbor činností, ktoré sú vykonávané užívateľom poľovného revíru, alebo vlastníkom (zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách), v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri, a ktoré zabezpečujú normované kmeňové stavy zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode, Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo je vecné a záväzkové právo, na ktoré sa vzťahujú § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby návrh zákona o poľovníctve obsahoval definíciu pojmu vlastník, ako subjekt ktorý je oprávnený vykonávať poľovné hospodárenie na základe zákona o poľovníctve, na svojom vlastníctve. 3. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism m) novým znením: m) poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej osoby alebo viacerých osôb,alebo vo vlastníctve právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom je možné vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo a výkon poľovného práva je možný len na pozemkoch, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva. Poľovné právo ako vecné a záväzkové právo právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách je spojené s ochranou vlastníctva právnickej osoby. Z uvedeného dôvodu je poľovný revír špecifický a v teréne je definovaný vlastníckymi hranicami. Rozhodnutie orgánu štátnej správy poľovníctva pri rozhodovaní o uznaní poľovného revíru musí rešpektovať vlastnícku hranicu právnickej osoby. (zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách). 4. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism o) novým znením: o) spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých osôb, alebo vo vlastníctve právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo a výkon poľovného práva je možný aj prostredníctvom spoločného poľovného revíru. Poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých osôb, by mohol obmedziť výkon poľovného práva na poľovných pozemkoch právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve. 5. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism s) novým znením: s) vlastníkom samostatného poľovného revíru vlastník poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný samostatný poľovný revír, alebo právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo a výkon poľovného práva je v tomto prípade nevyhnutné spájať s poľovnými pozemkami právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve. Súčasný návrh je v rozpore s § 118 ods. 1 OZ a s § 123 OZ , prípadne aj §§ 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) Pozemkovým spoločenstvám ako právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR. 6. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism v) novým znením: v) užívateľom poľovných pozemkov osoba, alebo právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky, Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Podľa § 118 ods. 1 OZ: predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci (v tomto prípade poľovný revír) a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. užívanie poľovného revíru). Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Je potrebné v zákona o poľovníctve jednoznačne definovať užívateľa poľovných pozemkov , zároveň aj ako právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách 7. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 3 pism a) novým znením: Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o a) podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže akýmkoľvek rozhodovaním obmedzovať na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 8. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 4 pism f) novým znením: f) Zhromaždenie vlastníkov môže zvolať zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítanej z výmery poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru (ďalej len „zvolávateľ“). Zvolávateľ zvoláva zhromaždenie vlastníkovpísomnou pozvánkou. Ak zvolávateľ nedoručuje písomnú pozvánku každému vlastníkovi poľovných pozemkov, zvolávateľ zvoláva zhromaždenie vlastníkov verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená v obciach, v ktorých katastrálnom území sa poľovné pozemky nachádzajú, spôsobom v mieste obvyklým, najmenej desať pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov. Zvolávateľ je povinný doručiť pozvánku správcovi a prevádzkovateľovi informačného systému poľovníctva (ďalej len „správca informačného systému poľovníctva“) najneskôr do desiatich dní pred dňom konania zhromaždenia vlastníkov;správca informačného systému poľovníctvapozvánku bezodkladne zverejní na webovej stránke na to určenej. Ak je zvolávateľom správca, pozvánku zverejňuje počas doby zverejnenia verejnou vyhláškou aj na svojom webovom sídle. Pozvánka musí obsahovať informáciu, kde je možné nahliadnuť do analýzy vlastníckych vzťahov podľa odseku 6, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže akýmkoľvek rozhodovaním obmedzovať na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s §§ 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj §§ 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 9. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 6 novým znením: Zhromaždenie vlastníkov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Poľovné pozemky , ktoré nedosahujú výmeru podľa § 4 ods. 3 a sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. s výmerou vyššou ako 100 ha, sa považujú za pozemky , ktoré spĺňajú podmienky podľa § 3 odseku 1 až 3. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Návrh, ktorý predkladá navrhovateľ, by selektívnymi podmienkami ( výmerov poľovných pozemkov) obmedzoval na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 10. Navrhujeme vypustiť čl. 1 § 3 ods. 7: 7) Na zhromaždení vlastníkov má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery ním vlastnených poľovných pozemkov k výmere poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru.Do podielu výmery poľovných pozemkov, ktoré vlastník poľovného pozemku vlastní, sa započítavajú aj spoluvlastnícke podiely okrem podielovspoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 4 poslednej vety; spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti sa započítavajú, ak valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva rozhodlo, že na zhromaždenívlastníkov nebude pozemkové spoločenstvo zastupovať výbor alebo ak o zastupovaní na zhromaždení vlastníkov valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva nerozhodne. Pri hlasovaní sa vychádza z analýzy vlastníckych vzťahov. Na zmenu vo vlastníckych vzťahoch sa prihliada, len ak je zvolávateľovi oznámená apreukázaná príslušnou verejnou listinou alebo iným dokumentom. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Uvedený návrh v čl. 1 § 3 ods. 7 je v rozpore so zákonom č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. 11. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 4 ods. 1 novým znením: 1) Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri a majetkové pomery tak, aby zver v poľovnom revíri mala, primerané zdroje prirodzenej potravy a vody, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) a) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja, b) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Návrh, ktorý predkladá navrhovateľ nekládol dôraz na vlastnícke práva a špecifické poslanie právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, v pôsobení slovenského vidieka. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 12. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 4 ods. 3 novým znením: (1) Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré nie sú súčasťou iného uznaného poľovného revíru, ak § 6 ods. 3 neustanovuje inak, a ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej a) 1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri, b) 2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Pri uznávaní poľovného revíru musí okresný úrad prihliadať nielen na životné potreby zveri , ale na majetkové pomery právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 13. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 5 ods. 1 novým znením: 1) Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže na príslušný okresný úrad podať a) vlastník poľovného pozemku, z ktorého má byť samostatný poľovný revír uznaný, b) vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých má byť spoločný poľovný revír uznaný, podľa § 3, c) to neplatí, ak sa poľovné pozemky posudzujú podľa §3 ods. 6. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Pri uznávaní poľovného revíru musí okresný úrad prihliadať nielen na životné potreby zveri , ale na majetkové pomery právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) 14. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 9 novým znením: Zmenou hranice poľovného revíru je a) zlúčenie poľovných revírov, b) rozdelenie poľovného revíru, alebo vznikom právnickej osoby ( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) c) presun časti poľovných pozemkov z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Pri schválených revíroch, ktorých súčasťou sú aj pozemky, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. s výmerou vyššou ako 100 ha, by nemohlo dôjsť k odčleneniu výmery poľovných pozemkov. Bolo by to v rozpore § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s § 123 Občianskeho zákonníka. 15. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 10 ods. 1 novým znením: 1) Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. a) môžu podať spoločne vlastníci poľovných revírov, ktoré sa majú zlúčiť. Ak sa zlúčenie týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3, alebo právnická osoba , a to na základe výkonu poľovného práva, ktoré ustanovujú osobitné predpisy( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru musí byť umožnené podať právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách.ktoréj pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. Konanie právnickej osoby nemôže obmedzovať iná osoba akýmkoľvek konaním. Bolo by to v rozpore § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s § 123 Občianskeho zákonníka. 16. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 10 ods. 4 pism f novým znením: f) zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov, ktorá obsahuje uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s rozdelením poľovného revírualebo súhlas vlastníkov najmenej dvoch tretín poľovných pozemkov, ktoré sa majú z poľovného revíru odčleniť a z ktorých sa má vytvoriť nový poľovný revír, to neplatí, ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy( odkaz pod čiarou – napr. §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách) Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo a výkon poľovného práva je v tomto prípade nevyhnutné spájať s poľovnými pozemkami právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže ovplyvňovať hlasovaním výkon poľovného práva právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách na pozemkoch, ktoré sú v jej vlastníctve. Súčasný návrh je v rozpore s § 118 ods. 1 OZ a s § 123 OZ . Pozemkovým spoločenstvám ako právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR. 17. Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 11 ods. 1 novým znením: 1) O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3, ak odseky 4 až 7a § 15 neustanovujú inak, to neplatí, ak si uplatňuje poľovné práva právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Poľovné právo a výkon poľovného práva je na samotnom rozhodnutí právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, pretože v tomto prípade je uvedený výkon spájaný s poľovnými pozemkami právnickej osoby, ktoré sú v jej vlastníctve. Predložený návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) Zároveň splnomocňujeme tieto osoby k zastupovaniu v rozporovom konaní v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválených uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680): Mgr. Mária Stieranková, iniciatíva "Naša pôda", Podhradík 27, 080 06 Prešov, email nasadedovizen@gmail.com, tel. č. 0908369301 Ing. Bohumila Tauchmannova, Vidiecka Platforma, Prvosienkova 6305/3, Bratislava 811 02, tauchmannova@gmail.com Peter Socha, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska - predseda, Veterná 205/37 02952 Hruštín Zber podpisov pod túto hromadnú pripomienku sa uskutočňuje na portáli https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_knavrhu_zakonao_poovnictve_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_material_lp2022231rezortne_islo_24942022- 410#form Aktuálne k dnešnému dátumu 13.5.2022 15,20 hod. hromadnú pripomienku podpísalo 836 občanov. Túto hromadnú pripomienku na portáli slov-lex zaregistruje v priebehu dňa 13. 5. 2022 občianske združenie Vidiecka platforma ako "Hromadnú pripomienku". Vytlačené podpisy na podporu hromadnej pripomienky budú predkladateľovi doručené na podateľňu dňa 13. 5. 2022 a zároveň zaslané poštovou prepravou dňa 13. 5. 2022 a v prípade, ak do konca pripomienkového konania dňa 13. 5. 2022 o 23:59 hod. ešte podporia pripomienku ďalšie osoby, ich podpisy budú doplnené predkladateľovi najbližší pracovný deň. Podpora tejto hromadnej pripomienky bude zverejnená aj po skončení pripomienkového konania k nahliadnutiu s možnosťou ďalšej podpory verejnosti na https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_knavrhu_zakonao_poovnictve_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_material_lp2022231rezortne_islo_24942022- 410#form V prípade, že sa niekto nevie podpísať elektronicky, môže pripomienku vytlačiť a pripojiť zoznam podpisov, kde uvedie mena, priezviska, adresy a vlastnoručne podpisy podporujúcich tak, aby bolo jasné k čomu sa podpisujú. Kontaktný email v prípade dotazov nasadedovizen@gmail.com Občianske združenia, ktoré hromadnú pripomienku podporujú: Vidiecka platforma Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska Mgr. Mária Stieranková, Naša pôda

Autor: Sabo, Peter
Pripomienka k: Hromadná pripomienka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k návrhu Zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Pripomienka je zásadná vo všetkých bodoch Lesoochranárske zoskupenie VLK so sídlom 082 13 Tulčík 310 predkladá hromadnú pripomienku k návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo legislatívneho procesu LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410, dátum konca medzirezortného pripomienkového konania 13. 5. 2022. Pripomienkovaný materiál je zverejnený na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/231 Pripomienka je zásadná vo všetkých bodoch a jej znenie je nasledujúce: 1. V územiach s 5. stupňom ochrany, ktoré sú súčasťou poľovných revírov nezasahovať do vývoja prírody. Navrhujeme zmenu v § 13, v ktorom požadujeme doplniť nový odsek (4) s nasledovným textom: (4) Ak je súčasťou poľovného revíru územie chránené 5. stupňom ochrany (odkaz na zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), užívateľ poľovného revíru môže vykonávať lov zveri, prikrmovanie alebo vnadenie len mimo dané chránené územie. Zákon o ochrane prírody a krajiny v najprísnejšom 5. stupni ochrany zakazuje usmrcovanie živočíchov, ako aj iné činnosti, ktoré v poľovných revíroch poľovný zákon umožňuje. Úpravu považujeme za nevyhnutnú. Pre potreby zabezpečenia ochrany prírody požadujeme aj úpravu §2 (Základné ustanovenia), v ktorom písm. v) je potrebné zmeniť a doplniť podčiarknutý text: v) užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky alebo zabezpečuje ich ochranu (odkaz na zákon 543/2002 Z.z.) Vylúčenie ochrany prírody z definície užívateľov poľovných pozemkov nie je dôvodné a nezohľadňuje ochranu chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 2. V poľovných revíroch zakázať prikrmovanie a vnadenie zveri. Podľa posledných dostupných informácií o stave zveri spracovaných v Poľovníckej štatistickej ročenke SR 2020 jarné kmeňové stavy prevyšovali normované kmeňové stavy pri jelenej zveri 1,8 krát (1,79 krát v roku 2018), pri danielej zveri 2,7 krát, pri muflonej zveri 1,5 krát, pri srnčej zveri 1,14 krát, pri diviačej zveri 1,7 krát. Normované kmeňové stavy (NKS) jelenej zveri sú v súčasnosti na Slovensku určené v celkovej výške 39 512 jedincov, pričom jarné kmeňové stavy (JKS) boli vykázané v celkovej výške 70 931 jedincov; NKS danielej zveri sú 8 347, pričom JKS sú 22 424 jedincov, NKS srnčej zveri sú 92 134 jedincov, pričom JKS sú 105 008; NKS diviačej zveri sú 23 074 jedincov, pričom JKS sú 39 265 jedincov. Jednou z príčin vysokých stavov zveri je nadbytok potravy počas roka. Množstvo prirodzene dostupnej potravy počas zimných mesiacov je jedným z autoregulačných nástrojov zabraňujúcich premnoženiu zveri nad únosnú hranicu úživnosti prostredia. Zdroje potravy prinášané poľovníkmi na krmoviská alebo vnadiská narúšajú prirodzenú autoreguláciu, menia prirodzené správanie zveri a sú jednou z hlavných príčin vysokých stavov raticovej zveri ako aj jednou z príčin pohybu medveďov v blízkosti obydlí. Nie je dôvod umožniť akékoľvek kŕmenie, ak JKS sú minimálne o 10% vyššie ako normované kmeňové stavy. Navrhujeme zmenu § 34 ods. 3 (V poľovnom revíri sa zakazuje), kde bude doplnené nové písmeno n) s nasledovným textom: n) prikrmovanie zveri, ak jarné kmeňové stavy sú minimálne o 10% vyššie ako normované kmeňové stavy Taktiež je potrebné upraviť možnosti vnadenia vo vzťahu k množstvu potravy používanej na vnadiskách, ktorá spôsobuje dlhodobé a pravidelné kŕmenie. Spôsob vnadenia ako napr. dĺžka vnadenia pred lovom, druh vnadidla, či likvidácia nespotrebovaného vnadidla po love, nie sú dostatočne upravené. Vnadenie je zdrojom kŕmenia. Zaužívané spôsoby dlhodobého vnadenia a trvalo založených vnadísk s množstvom ľahko dostupnej potravy spôsobujú navykanie divožijúcej zveri na zdroje potravy dodávané ľuďmi a negatívnym spôsobom ovplyvňuje jej prirodzené správanie. Neprirodzené koncentrovanie zveri v okolí vnadísk a krmovísk spôsobuje problémy v okolitých lesných porastoch a v prípade medveďov zvyšuje riziko vzniku konfliktných situácií. Taktiež zvyšuje riziko zavlečenia problematických druhov rastlín do prírodného prostredia, čo pri inváznych a invázne sa správajúcich druhoch môže spôsobiť ich neželané šírenie. Navrhujeme zmenu § 70 (Lov zveri na vnadisku), v ktorom bude časť pôvodného textu odseku (5) zmenená nasledovne: (5) Na vnadisku môže byť vyložené najviac 30 kg krmiva počas 1 mesiaca. Predkladanie potravy na krmoviská alebo vnadiská, ktorá je atraktívna pre medvede a spôsobuje ich koncentrovanie a zvýšený pohyb v blízkosti ľudských obydlí, či turistických lokalít je ohrozovaním ľudského zdravia a života. Podľa § 5 vyhlášky č. 170/2021 ochrana chránených živočíchov zahŕňa i opatrenia na zamedzenie antropického vplyvu spôsobujúceho zmenu prirodzeného správania chránených živočíchov, najmä synantropizáciu jedincov vo vzťahu k získavaniu potravy. Poľovný zákon požadujeme upraviť a to spôsobom, ktorý bude rešpektovať ochranu chránených druhov a ochranu zdravia a života ľudí. Navrhujeme zmeniť § 34 ods. 3 (V poľovnom revíri sa zakazuje), kde bude doplnené nové písmeno o) s nasledovným textom: o) v poľovných revíroch s výskytom medveďov vykladať potravu, ktorá je pre medvede atraktívna. 3. Spoločné poľovačky zakázať v biotopoch medveďa a schválené spoločné poľovačky prehľadne zverejňovať. Spoločné poľovačky sú pre verejnosť extrémne riziková aktivita. Včasné a prehľadné zverejňovanie plánu schválených spoločných poľovačiek umožní verejnosti vyhnúť sa rizikovým lokalitám a nevystaviť sa nebezpečenstvu úrazu alebo zabitia strelnou zbraňou. Spoločné poľovačky realizované v biotopoch medveďov neúmerne zvyšujú riziko vyrušenia medveďa a následnú agresiu voči účastníkom spoločnej poľovačky alebo náhodným turistom, čo môže viesť k ohrozovaniu zdravia a života ľudí a spôsobiť zabitie chránenej šelmy. Navrhujeme zmeniť § 66 (Lov zveri na spoločnej poľovačke), v ktorom pôvodný text odseku (9) bude doplnený o podčiarknutý text: (9) Spoločnú poľovačku nie je možné organizovať v lokalitách, na ktorých prebiehajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce, v lokalitách výskytu medveďov alebo v lokalitách, pre ktoré platí zákaz vykonávania spoločnej poľovačky podľa osobitného predpisu.21) Zároveň v § 66 za poslednú vetu odseku (1) doplniť nasledovný text: Schválené spoločné poľovačky okresný úrad bezodkladne a prehľadne zverejní na svojom webovom portáli. Užívateľ poľovného revíru schválené spoločné poľovačky v elektronickej forme poskytne obecným úradom, v katastri ktorých spoločné poľovačky budú realizované. Zástupcovia verejnosti: Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk Korešpondenčná adresa: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

Autor: Melichar, Dávid
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Hromadná pripomienka k návrhu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do predloženého návrhu zákona požadujeme zapracovať nasledovné zmeny: 1. Možnosť postarať sa na vlastné náklady o dočasne poranenú zver, ak nemôže prísť poľovník alebo veterinár a zviera má šancu prežiť. Záchrana musí prebehnúť pod dohľadom veterinárneho lekára a záchranca je povinný umožniť kontrolu kompetentným orgánom. 2. Úprava formy a podmienok zabezpečenia pomoci poranenej, nájdenej alebo odchytenej zvery užívateľom poľovného revíru. 3. Zmena vo forme nariaďovania povinnosti prikrmovať a napájať zver, ktorá trpí hladom alebo smädom. 4. Zákaz strieľania psov a mačiek v poľovných revíroch. 5. Zavedenie spôsobu sankcionovania držiteľov psov a mačiek, ktorí sa voľne pohybujú v poľovnom revíri. 6. Úprava skutkovej podstaty priestupku v prípade usmrtenia psa alebo mačky v poľovnom revíri - sankcia za priestupok by mala byť efektívna, mala by plniť svoj účel a zodpovedať spoločenskej nebezpečnosti a závažnosti priestupku. 7. Absolútny zákaz používania jedov a lepov v poľovných revíroch. Iniciatíva Zvierací ombudsman Mgr. Zuzana Stanová Zvieracia Ombudsmanka Aliancia združení na ochranu zvierat, o.z., združujúca 18 orgaizácií z CELEJ SR Mgr. Martin Hojsík aktivista a konzultant environmentálnych kampaní Diana Truchlíková predsedníčka Združenia za práva zvierat/Československý kastračný program Odkaz na petíciu: https://www.peticie.com/podporte_zmeny_zakona_o_poovnictve_za_lepie_podmienky_pre_zvierata?fbclid=IwAR1uhKS_O1q85VWfNK03xfrVGFXmnkBmvECc1CtRpH1al0CvxG9lZnOolgg