LP/2022/222 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7779/2022-1.7.3
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z dôvodu predchádzania hospodárskym škodám v nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2. Reformy v pláne obnovy sa nedajú presúvať, upravovať alebo meniť. Ak Slovensko nesplní niektoré míľniky a ciele, ku ktorým sme sa vopred zaviazali, môže to vyústiť do ohrozenia prostriedkov, ktoré budú následne chýbať pre realizáciu ďalších opatrení. Za nesplnenie míľnikov a cieľov môžu doplatiť opatrenia aj v úplne iných oblastiach. Nesplnenie míľnikov a cieľov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala, môže mať zásadný dopad na štátny rozpočet a dlh Slovenska.
Posledná zmena: 02.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/222
Dátum začiatku MPK: 19.04.2022
Dátum konca MPK: 27.04.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 19.04.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)