LP/2022/221 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ... 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 1 Odporúčame pri ustanovení sumy výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod zohľadniť § 5 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z., podľa ktorého: „Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2022 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Dňa 1. júna 2021 nadobudli účinnosť zmeny Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2021). Jednou zo zmien je aj nová šablóna analýzy sociálnych vplyvov (Príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Uvedené zmeny Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa vzťahujú na materiály predložené do procesu predbežného pripomienkového konania alebo pripomienkového konania od 1. júna 2021. Vzhľadom na uvedené je potrebné analýzu sociálnych vplyvov k predloženému návrhu vypracovať v novej šablóne podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. júna 2021. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2022 Detail