LP/2022/215 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-3-56/2022-OddAMKM
Podnet: čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V súvislosti so záväzkami voči našim zahraničným partnerom a naliehavosťou uskutočnenia predmetných cvičení predkladáme materiál na skrátené MPK.
Posledná zmena: 22.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/215
Dátum začiatku MPK: 13.04.2022
Dátum konca MPK: 21.04.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 13.04.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2022
Ukončenie štádia: 21.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)