LP/2022/142 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14371/2022/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 10 ods. 7 a 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 23.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/142
Dátum začiatku MPK: 16.03.2022
Dátum konca MPK: 22.03.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 16.03.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)