LP/2022/139 Vyhodnotenie zaslaných ponúk obstarania Bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8x8) a časový plán ich obstarania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-EL74/27-105/2022
Podnet: Bod B.2. uznesenia Vlády SR č. 503 z 8. septembra 2021
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátenie lehoty MPK z dôvodu krátkeho časového priestoru od vykonania testov vozidiel a termínom predloženia materiálu do vlády. Výsledky testovania a porovnanie ponúk mali za následok potrebu spresnenia potrebných technických a finančných údajov od dodávateľov techniky potrebných do spracovania štúdie uskutočniteľnosti. Tento krok v projektovom riadení musel byť z dôvodu dlhšej doby prípravy odpovedí od dodávateľov predĺžený.
Posledná zmena: 22.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/139
Dátum začiatku MPK: 15.03.2022
Dátum konca MPK: 21.03.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 15.03.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2022
Ukončenie štádia: 21.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)